ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ, ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ, ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા, ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર, Ebizfiling.

ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ પર 12 FAQs

પરિચય

ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ એ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે જેમાં એક વ્યક્તિથી બીજામાં ટ્રેડમાર્કની માલિકીનું ટ્રાન્સફર સામેલ છે. વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓએ ટ્રેડમાર્ક સોંપણી પ્રક્રિયા અને તેમાં સામેલ કાયદેસરતાને સમજવાની જરૂર છે. આ લેખમાં, અમે ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ વિશે 12 વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)ને સંબોધિત કરીશું.

ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ પર 12 વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ શું છે?

ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ, જેને ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ટ્રેડમાર્કની માલિકી એક પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયાનો સંદર્ભ આપે છે. તેમાં ટ્રેડમાર્કના તમામ અધિકારો, શીર્ષક અને રુચિના સંપૂર્ણ સ્થાનાંતરણનો સમાવેશ થાય છે.

2. ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ શું છે?

ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર/એસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ એ કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે ટ્રેડમાર્કની માલિકીના ટ્રાન્સફરને ઔપચારિક બનાવે છે. તે અસાઇનમેન્ટના નિયમો અને શરતોની રૂપરેખા આપે છે, જેમાં સામેલ બંને પક્ષોના અધિકારો અને જવાબદારીઓનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રેડમાર્કનું સરળ અને કાયદેસર ટ્રાન્સફર સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ કરાર મહત્ત્વનો છે.

3. ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ માટે કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે?

ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક્સ અસાઇન કરવા માટેના દસ્તાવેજો

 • ટ્રેડમાર્ક સોંપણી કરાર
 • પાવર ઓફ એટર્ની, જો લાગુ હોય તો
 • નિયત ફીની ચુકવણીનો પુરાવો
 • ટ્રેડમાર્ક નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ
 • સોંપનારની ઓળખનો પુરાવો

4. શું ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ આંશિક હોઈ શકે?

હા, ટ્રેડમાર્કની સોંપણી આંશિક હોઈ શકે છે. જ્યાં સુધી બંને પક્ષો સંમત થાય અને અસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટમાં શરતો સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવે ત્યાં સુધી ટ્રેડમાર્કમાં અધિકારો, શીર્ષક અને રુચિનો માત્ર એક ભાગ ટ્રાન્સફર કરવાનું શક્ય છે.

5. શું ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટને પડકારી શકાય?

હા, જો કોઈ કાનૂની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરતું જણાય અથવા અસાઈનમેન્ટ કરારની માન્યતા અંગે વિવાદો હોય તો ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર/એસાઈનમેન્ટને પડકારવામાં આવી શકે છે. તે સુનિશ્ચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સોંપણી લાગુ કાયદા અને નિયમોનું પાલન કરીને કરવામાં આવે છે.

6. શું ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ રદ કરી શકાય છે?

હા, ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ અમુક ચોક્કસ સંજોગોમાં રદ કરી શકાય છે, જેમ કે અસાઇનમેન્ટ કરારની શરતોનું પાલન ન કરવું અથવા જો તે કપટપૂર્ણ હોવાનું જણાયું. અસાઇન કરેલ ટ્રેડમાર્કને રદ કરવા માટે કાનૂની કાર્યવાહીની જરૂર છે અને કાયદાનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.

7. ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ અને ટ્રેડમાર્ક લાઇસન્સિંગ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટમાં ટ્રેડમાર્કમાં માલિકીના અધિકારોનું સંપૂર્ણ ટ્રાન્સફર સામેલ છે, જ્યારે ટ્રેડમાર્ક લાઇસન્સિંગ અન્ય પક્ષને ટ્રેડમાર્કનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે જ્યારે માલિકી લાયસન્સર પાસે રહે છે. ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફરમાં, સોંપનાર ટ્રેડમાર્કનો નવો માલિક બની જાય છે, જ્યારે લાયસન્સિંગમાં, લાઇસન્સધારક પાસે ટ્રેડમાર્કનો ઉપયોગ કરવાના મર્યાદિત અધિકારો હોય છે.

8. શું વિદેશી એન્ટિટી ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇન કરી શકે છે?

હા, વિદેશી એન્ટિટી ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇન કરી શકે છે. જો કે, અસાઇનમેન્ટ લાગુ કાયદા અને નિયમોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે, અને નોંધણી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રીમાં સબમિટ કરવા આવશ્યક છે.

9. ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટની પ્રક્રિયા શું છે?

ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:

 

1. ફાઇલિંગ TM-24: ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર કરવા માટે, અસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાની જરૂર છે. ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા ટ્રેડમાર્કના રજિસ્ટ્રાર પાસે TM-24 ફાઇલ કરીને શરૂ થાય છે.

 

2. અસાઇનમેન્ટ ડીડ: ટ્રેડમાર્કની માલિકી સંપૂર્ણપણે સદ્ભાવના સાથે અથવા આંશિક રીતે સદ્ભાવના વિના સોંપી શકાય છે. તેમાં એક વખતની ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે. અસાઇનમેન્ટ ડીડ દ્વારા અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક પણ અસાઇન કરી શકાય છે. અસાઇનીએ છ મહિનાની અંદર રજિસ્ટ્રારને જાણ કરવી આવશ્યક છે.

 

3. નોંધણીની આવશ્યકતાઓ: રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્કના કિસ્સામાં, અરજદારે ટ્રેડમાર્ક પર તેમનો અધિકાર સ્થાપિત કરતા સાધનની વિગતો પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની પ્રમાણિત નકલ ટ્રેડમાર્ક્સ રજિસ્ટ્રીમાં નિરીક્ષણ માટે સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.

 

4. અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક્સ: અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક્સ પણ અસાઇન અથવા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે, TM-16 ને નોંધણી વગરના ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર માટે ફાઇલ કરવાની જરૂર છે.

10. ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ પૂર્ણ કરવાની સમયરેખા શું છે?

ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રીની કાર્યક્ષમતા અને સોંપણીની જટિલતા સહિતના વિવિધ પરિબળોને આધારે ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક ટ્રાન્સફર પૂર્ણ કરવાની સમયરેખા બદલાઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, કરારનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાથી લઈને સોંપણીની નોંધણી સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં લગભગ 6-12 મહિનાનો સમય લાગે છે.

11. ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટના વિવિધ પ્રકારો શું છે?

ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટના વિવિધ પ્રકારો છે:

 

1. સંપૂર્ણ સોંપણી: ટ્રેડમાર્કની સંપૂર્ણ માલિકી નવા માલિકને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જે તેમને સંપૂર્ણ અધિકારો અને નિયંત્રણ સાથે એકમાત્ર માલિક બનાવે છે.

 

2. આંશિક સોંપણી: ટ્રેડમાર્કની માલિકી અન્ય લોકો માટે માલિકી જાળવી રાખીને ચોક્કસ માલ અથવા સેવાઓ માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

 

3. ગુડવિલ સાથે અસાઇનમેન્ટઃ ટ્રેડમાર્કને બિઝનેસ અથવા બિઝનેસના ભાગ સાથે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેમાં સંકળાયેલ સદ્ભાવનાનો સમાવેશ થાય છે.

 

4. ગુડવિલ વિના સોંપણી: ટ્રેડમાર્ક કોઈપણ સંકળાયેલ વ્યવસાય અથવા સદ્ભાવના વિના સ્વતંત્ર રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

12. ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ કરાર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ આવશ્યક છે કારણ કે તે ટ્રેડમાર્કની માલિકીના સ્થાનાંતરણ અંગે સ્પષ્ટતા અને નિશ્ચિતતા પ્રદાન કરે છે. તે સોંપનાર (વર્તમાન માલિક) અને સોંપનાર (નવા માલિક) બંનેના હિતોનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

સારાંશ

ભારતમાં ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટમાં નિર્ણાયક કાનૂની પાસાઓને સંબોધીને માલિકી હકો એક પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. એક ટ્રેડમાર્ક અસાઇનમેન્ટ, ટ્રાન્સફરનો પર્યાય, અન્ય એન્ટિટીના તમામ અધિકારો છોડી દેવાનો સમાવેશ કરે છે. આ માટે ઔપચારિક કરાર, નિયમો અને શરતોનો ઉલ્લેખ કરતા નિર્ણાયક કાનૂની દસ્તાવેજની જરૂર છે. જરૂરી દસ્તાવેજોમાં અસાઇનમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ, પાવર ઓફ એટર્ની, ફીની ચુકવણીનો પુરાવો, ટ્રેડમાર્ક પ્રમાણપત્રની નકલ અને સોંપનારની ઓળખનો પુરાવો સામેલ છે. સોંપણી આંશિક હોઈ શકે છે, કરારની શરતોને આધીન.

About Ebizfiling -

EbizFiling is a concept that emerged with the progressive and intellectual mindset of like-minded people. It aims at delivering the end-to-end incorporation, compliance, advisory, and management consultancy services to clients in India and abroad in all the best possible ways.
 
To know more about our services and for a free consultation, get in touch with our team on  info@ebizfiling.com or call 9643203209.
 
Ebizfiling

Author: siddhi-jain

Siddhi Jain (B.A.LLB) is a young and passionate Content Writer at Ebizfiling Private Limited. She enjoys reading and writing about legal topics and simplifying complex legal concepts for a wider audience. Her goal is to continue growing as a content writer and to become a subject matter expert in legal and business topics.

Follow Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

 • Client Review, Ebizfiling

  Aditi Doshi

  29 Mar 2018

  They manage Accounting and Book-keeping for my company. I must say the team is really doing a good job.

 • client review, Ebizfiling

  Akshay Sharma

  18 Apr 2022

  I took a TM service for my Tea Brand, wonderful service with humble staff, and provided solutions on time. Recommended for all

 • Client Review, Ebizfiling

  Ashish Paliwal

  29 Sep 2018

  Let me be honest and tell you that I did not choose eBiz filing after my initial LLP company registration did to pricing. A lot of companies contact me with better rates so I generally choose them. However, I will still rate eBiz filing 10/10 on work ethics. You guys are professionals in true sense.

Hi, Welcome to EbizFiling!

Hello there!!! Let us know if you have any Questions.

Thank you for your message.

whatsapp Call Now Button