ફોર્મ 10BD, ફોર્મ 80G, આવકવેરા કાયદાનું ફોર્મ 10BD, ફોર્મ 10BD નિયત તારીખ, Ebizfiling.

ફોર્મ 10BD અને ફોર્મ 80G વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો શું છે?

પરિચય 

જ્યારે દાન આપવાની વાત આવે છે, ત્યારે દાતાઓ વારંવાર તેમના કર લાભોને મહત્તમ કરવાના માર્ગો શોધે છે. ઈંકોમે ટેક્સ કાર્ય, 1961, દાતાઓને તેમના દાન પર કર કપાતનો દાવો કરવા માટે ઘણા વિકલ્પો પૂરા પાડે છે. આવા બે વિકલ્પો ફોર્મ 10BD અને ફોર્મ 80G છે. આ લેખમાં, અમે ફોર્મ 10BD અને ફોર્મ 80G વચ્ચેના તફાવત અને દાતાઓ માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે તેની ચર્ચા કરીશું.

ફોર્મ 10BD શું છે?

ફોર્મ 10BD એ assignee, એટલે કે, ટ્રસ્ટ, NGOs અથવા સંસ્થા કે જે ઈંકોમે ટેક્સ કાર્ય, 1961 ની કલમ 80G હેઠળ દાન મેળવે છે, દ્વારા આપવાનું આવશ્યક નિવેદન છે. આ ફોર્મનો હેતુ આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા દાનની વિગતો પ્રદાન કરવાનો છે. નાણાકીય વર્ષ અને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે પ્રાપ્ત થયેલ દાન વાસ્તવિક છે અને કર લાભો માટે પાત્ર છે. સંસ્થા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ તમામ દાન, ભલે તે સ્થાનિક હોય કે વિદેશી, Form 10BD પર જાણ કરવી આવશ્યક છે.

 

નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા દરેક દાન માટે Form 10BD દાતાને આપવું આવશ્યક છે. ફોર્મ 10BD ફાઈલ કરવાની નિયત તારીખ 31મી મેના રોજ અથવા તે પહેલાંના નાણાકીય વર્ષ પછી તરત જ છે જેમાં દાન મળ્યું છે.

ફોર્મ 80G શું છે?

ફોર્મ 80G એ ઈંકોમે ટેક્સ વિભાગ દ્વારા લાયક સખાવતી સંસ્થાઓને દાન આપનારા દાતાઓને જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર છે. આ પ્રમાણપત્ર દાતાઓને તેમના દાન પર કર કપાતનો દાવો કરવાની મંજૂરી આપે છે. કર કપાતની રકમ સંસ્થાના પ્રકાર અને દાનની રકમના આધારે બદલાય છે. કલમ 80G હેઠળ નોંધાયેલ સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલ દાન અમુક શરતોને આધીન, દાન કરેલી રકમના 50% અથવા 100% ની કપાત માટે પાત્ર છે.

ફોર્મ 10BD અને ફોર્મ 80G વચ્ચેનો તફાવત

નીચેનું કોષ્ટક ફોર્મ 10BD અને ફોર્મ 80G વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોનો સારાંશ આપે છે:

 

 

ફોર્મ 10BD

ફોર્મ 80G

હેતુ

સોંપનાર દ્વારા પ્રાપ્ત દાનનું નિવેદન.

દાતાને જારી કર કપાત માટેની પાત્રતાનું પ્રમાણપત્ર.

દ્વારા ફાઇલ કરેલ/ જારી કરેલ

સોંપનાર (ટ્રસ્ટ, NGOs અથવા સંસ્થા)

દાતા

જરૂરી માહિતી

નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન મળેલા દાનની વિગતો.

દાતા અને દાન કરેલી રકમની વિગતો.

કર કપાત માટે પાત્રતા

લાગુ પડતું નથી.

લાયક સખાવતી સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલ દાન કર કપાત માટે પાત્ર છે.

નિયત તારીખ

ફોર્મ 10BD ની નિયત તારીખ 31મી મેના રોજ અથવા તે પહેલાંના નાણાકીય વર્ષ પછી તરત જ છે જેમાં દાન પ્રાપ્ત થાય છે.

આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે.

 

દાતાઓ માટે યોગ્ય વિકલ્પ કયો છે?

દાતાઓએ તેમની જરૂરિયાતો અને પસંદગીઓને અનુરૂપ વિકલ્પ પસંદ કરવો જોઈએ. જો દાતાઓ તેમના દાન પર કર કપાતનો દાવો કરવા માંગતા હોય, તો તેઓએ ફોર્મ 80G પસંદ કરવું જોઈએ. દાતાઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ જે સંસ્થાને દાન આપી રહ્યા છે તે Form 80G હેઠળ નોંધાયેલ છે અને તેઓને માન્ય ફોર્મ 80G પ્રમાણપત્ર મળે છે. બીજી બાજુ, જો દાતાઓ assignee છે, એટલે કે, ટ્રસ્ટ, NGOs અથવા સંસ્થાઓ કે જેઓ દાન મેળવે છે, તો તેઓએ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન મળેલા દાનની જાણ કરવા માટે ફોર્મ 10BD ફાઇલ કરવું જોઈએ.

નિષ્કર્ષ

નિષ્કર્ષમાં, ફોર્મ 10BD અને ફોર્મ 80G દાતાઓ માટે તેમના દાન પર કર કપાતનો દાવો કરવા માટે ઉપલબ્ધ બે વિકલ્પો છે. Form 80G એ ઈંકોમે ટેક્સ વિભાગ દ્વારા લાયક સખાવતી સંસ્થાઓને દાન આપનારા દાતાઓ માટે જારી કરાયેલ એક પ્રમાણપત્ર છે, જ્યારે Form 10BD એ સોંપણી કરનાર, એટલે કે, ટ્રસ્ટ, NGOs અથવા સંસ્થા કે જે કલમ 80G હેઠળ દાન મેળવે છે, દ્વારા રજૂ કરવાનું જરૂરી નિવેદન છે. ઈંકોમે ટેક્સ કાર્ય, 1961. દાતાઓએ તેમને શ્રેષ્ઠ અનુરૂપ વિકલ્પ પસંદ કરવો જોઈએ.

About Ebizfiling -

EbizFiling is a concept that emerged with the progressive and intellectual mindset of like-minded people. It aims at delivering the end-to-end incorporation, compliance, advisory, and management consultancy services to clients in India and abroad in all the best possible ways.
 
To know more about our services and for a free consultation, get in touch with our team on  info@ebizfiling.com or call 9643203209.
 
Ebizfiling

Author: siddhi-jain

Siddhi Jain (B.A.LLB) is a young and passionate Content Writer at Ebizfiling Private Limited. She enjoys reading and writing about legal topics and simplifying complex legal concepts for a wider audience. Her goal is to continue growing as a content writer and to become a subject matter expert in legal and business topics.

Follow Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

 • Ebizfiling

  Akanksha Kakwani

  19 Nov 2021

  It was a great experience with Anitha from ebizfiling who guided me for doing the IEC renewal.

 • Deepanker Gautam

  25 Jan 2019

  Excellent service by your team really like your service a lot specifically client handling is too good and special credit to my manager Dhwani mam you have given your best thank you so much for your kindness and supporting beahavior. I will surely give reference for your company.

 • Client review, Ebizfiling

  Kartar Singh Sandil

  09 Mar 2018

  Your working team is genius. Thanks.

Hi, Welcome to EbizFiling!

Hello there!!! Let us know if you have any Questions.

Thank you for your message.

whatsapp Call Now Button